مدارك مورد نياز جهت ثبت نام دوره کارشناسي نا پيوسته

 

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام

دوره کارشناسي نا پيوسته

  1. اصل مدرك كارداني يا گواهي موقت و يا گواهي مبني بر اتمام دوره كارداني به همراه كپي . 
  2. كپي شناسنامه كامل 3 سري به همراه اصل شناسنامه .
  3. كپي كارت ملي3 سري به همراه اصل آن.
  4. اصل مدرك مربوط به پايان خدمت به همراه كپي يا هر چيز ديگري كه وضع نظام وظيفه را روشن كند .
  5. ( در صورت اشتغال به تحصيل در دانشگاه ديگر  ) گواهي انصراف از تحصيل .
  6. عكس 4×3 سال جاري 6 قطعه پشت نويسي شده

 

 

 

                                                                          آموزش

 

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه