چارت رشته ها (کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد)

دانلود فایل PDF کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی

دانلود فایل PDF کارشناسی پیوسته مکانیک 

دانلود فایل PDF کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

دانلود فایل PDF کارشناسی ناپیوسته ساخت وتولید

دانلود فایل PDF کارشناسی ناپیوسته تاسیسات مکانیکی

دانلود فایل PDF کاردانی پیوسته ساخت و تولید

دانلود فایل PDF کاردانی پیوسته تهویه مطبوع

دانلود فایل PDF کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 دانلود فایل PDF  کارشناسی پیوسته حسابداری چارت جدید

 دانلود فایل PDF  کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی قبل 1400

 دانلود فایل PDF  کاردانی ناپیوسته حسابداری

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود فایل PDF  کارشناسی پیوسته  معماری

دانلود فایل PDF  کارشناسی ناپیوسته  معماری

دانلود فایل PDF  کاردانی ناپیوسته معماری

دانلود فایل PDF  کاردانی پیوسته معماری

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود فایل PDF عمران و نقشه برداری (کلیه مقاطع)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود کارشناسی ارشد برق گرایش سیستمهای قدرت

دانلود کارشناسی پیوسته برق 1

دانلود کارشناسی پیوسته برق 2

دانلود کارشناسی ناپیوسته برق قدرت

دانلود کارشناسی ناپیوسته برق کنترل

دانلود مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی

دانلود کاردانی پیوسته الکترونیک

دانلود کاردانی پیوسته برق.الکتروتکنیک

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود چارت مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار

دانلود کاردانی پیوسته کامپیوتر

 

 

 

 

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه