دکتر ابوالقاسم زاده

مدیر گروه عمران

نام:

نام خانوادگي: دکتر ابوالقاسم زاده

آخرين مدرك تحصیلي: دکتری

تاريخ مديريت : 

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه