ریاست

دکتر سید عیسی جعفر پور رضائی

 متولد  1345 ریس موسسه غیرانتفاعی توحید  گلوگاه

پزشک

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل

5 سال عضو شورای نظام وظیفه

4 دوره عضو هیات مدیره نظام پزشکی

در حال حاضر دادستان انتظامی نظام پزشکی بابل

 

 

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه