مدارك مورد نياز جهت ثبت نام ( فني رياضي فيزيك-علوم تجربی –علوم انسانی)

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام

( فني رياضي فيزيك-علوم تجربی

–علوم انسانی)

  1. اصل گواهي پيش دانشگاهي يا گواهي موقت با ريز نمرات به همراه فتوكپي. 
  2. ديپلم كامل متوسطه يا گواهي موقت با ريز نمرات به همراه كپي .
  3. كپي شناسنامه كامل 4 سري به همراه اصل شناسنامه .
  4. كپي كارت ملي4 سري به همراه اصل آن.
  5. فيش پستي دوره پيش دانشگاهي و دوره متوسطه براي دانشجويان كارداني از طريق اداره پست . ( با بردن کپي مدرک پيش دانشگاهي و ديپلم )
  6. اصل مدرك مربوط به پايان خدمت به همراه كپي يا هر چيز ديگري كه وضع نظام وظيفه را روشن كند .
  7. ( در صورت اشتغال به تحصيل در دانشگاه ديگر  ) گواهي انصراف از تحصيل .
  8. عكس 4×3 سال جاري 8 قطعه پشت نويسي شده
  9. پرینت  پذیرش سازمان سنجش

                                                                                                آموزش

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه