دکتر محمد جواد امیرخانلو

مدیر گروه برق - کامپیوتر

نام: محمد جواد

نام خانوادگي: امیرخانلو

آخرين مدرك تحصیلي: دانشجوی دکتری-برق

تاريخ مديريت : مهرماه 1398

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه