پیامهای نورانی

پیامهای نورانی

التماس به خدا شجاعت است ،اگر برآورده شود رحمت است واگر برآورده نشود حکمت است .

التماس به خلق ذلت است ،اگر برآورده شود منت است ،اگر برآورده نشود خفت است .

اگر خداکفیل رزق است غصه چرا ؟ اگر رزق تقسیم شده است ،حرص چرا ؟ اگر دنیا فریبنده است ،اعتماد به آن چرا؟

اگر بهشت حق است ،تظاهر به ایمان چرا ؟ اگر قبر حق است خانه مجلل چرا ؟ اگر جهنم حق است ،این همه ناحقی چرا ؟

اگر حساب حق است ،جمع مال حرام چرا ؟ اگر قیامتی است ،خیانت به مردم چرا؟اگر دشمن انسان ،شیطان است ،پیروی از او چرا؟

سفارش لقمان به فرزندش : دوچیز را هرگز فراموش مکن  :1-خدارا 2-مرگ را  . دو چیز را فراموش کن :1-به کسی خوبی کردی 2-کسی به تو بدی کرد . در مجلسی واردشدی زبان نگهدار . در سفره حاضر شدی ،شکم نگهدار . در خانه ای وارد شدی چشم نگهدار ،در نماز ایستاده ای دل نگهدار .

دنیا دو روز است :  یک روز با تو ویک روز علیه تو .روزی که با توست مغرور مباش .روزی که علیه توست صبور باش که هردو پایان پذیر است .

مراقب افکارت باش  که آن گفتار خواهد شد . مراقب گفتارت باش  که آن رفتار خواهد شد . مراقب رفتارت باش که آن عادت خواهد شد .  مراقب عادتت باش که آن شخصیت خواهد شد . مراقب شخصیتت باش که آن سرنوشت خواهد شد .

شخصی به مولا علی (ع) عرض کرد یا امیر المومنین چهار سئوال دارم / فرمود بپرس : عرض کرد :واجب چیست وواجب تر کدام؟ نزدیک چیست ونزدیکتر کدام است ؟ عجیب چیست وعجیب تر کدام است ؟ سخت چیست وسخت تر کدام است ؟

حضرت فرمودند : واجب اطاعت از خدای متعال وانجام واجبات است . واجب تر ترک گناهان ومحرمات است .

نزدیک قیام قیامت است ونزدیک تر مرگ است . عجیب دنیااست وعجیب تر دلبستگی ومحبت به دنیاست . سخت ساعت ورود به قبر وسخت تر از ان ورود در قبر بدون زاد وتوشه است .

 بگذارید وبگذرید ،ببینید ودل مبندید ،چشم بیاندازید ودل مبازید .که دیر یا زود ،باید گذاشت وگذشت .

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه