انقلاب ما، انفجار نور

فجر انقلاب ، دمیدن خورشید استقلال و آزادی است . امام خمینی(ره)

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه