تغییر تاریخ امتحانات

قابل توجه کلیه دانشجویان امتحانات روز شنبه مورخ 24 دی و 25 دی ماه به روز شنبه 1 بهمن و 2 بهمن در همان ساعت تغییر کرد

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه