تحویل پروژه دانشجویان مهندس موسوی

دانشجویانی که با مهندس موسوی درس عملی و تحویل پروژه دارند تا روز چهارشنبه مورخ 24 شهریور پروژه خود را از طریق سامانه سمالایو بارگذاری کنند

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه