اساتید موسسه

نام

نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی

محمد جواد

امیرخانلو

دکترا

برق -قدرت (مدیر گروه)

سید اباذر

موسوی خورشیدی

فوق لیسانس

معماری(مدیر گروه)

نجمه

 اکبر پور

فوق لیسانس

علوم کامپیوتر(مدیر گروه )

رضا

شمس تبار

فوق لیسانس

عمران-سازه(مدیر گروه)

مهدی

قامتی

فوق لیسانس

مکانیک -طراحی کاربردی(مدیر گرو

جعفر

سیاه بالایی

دکترا برق-قدرت
محمد حسن طاهری دکترا مکانیک-تبدیل انرژی

سیدرضا

مسیبی

دکترا

برق- قدرت

علی

سلیمی خورشیدی

دکترا

زبان شناسی همگانی

احمد

ولی پور

دکترا

برنامه ریزی

سکینه

امیرخانلو

دکترا

ریاضی محض

محمد جواد

نادری

فوق لیسانس

برق- الکترونیک

رحمت

قاسمی

فوق لیسانس

عمران-سازه

فاطمه

امیرخانلو

فوق لیسانس

فیزیک

غلامرضا

دانش نیا

فوق لیسانس

الهیات

هاجر خاتون

عابدی

فوق لیسانس

ریاضی محض

ساره

عظیمی

فوق لیسانس

فقه و مبانی حقوق اسلامی

علی

فاضل زاده

فوق لیسانس

ادبیات عرب

حامد

گلچوبیان

فوق لیسانس

زبان فارسی

حسینعلی

محمودجانلو

فوق لیسانس

زبان و ادبیات فارسی

سیمه

میرزائی

فوق لیسانس

ریاضی کاربردی

مرتضی

بائی

فوق لیسانس

مکانیک -طراحی جامدات

فاطمه

محمدیان

فوق لیسانس

معماری

صدیقه

دماوندی

فوق لیسانس

مهندسی فناوری اطلاعات

مرضیه

یوسفی

فوق لیسانس

فیزیک هسته ای

عطیه

خادم لو

فوق لیسانس

ریاضی محض -هندسه

نجمه

خوشبین

فوق لیسانس

معماری شهرسازی

مهزیار

جعفری خورشیدی

فوق لیسانس

مکانیک ساخت و تولید

الهام

نصیری

فوق لیسانس

معماری

سمیه

میرزائی

فوق لیسانس

ریاضی

محسنه

ملکپور

فوق لیسانس

برق

رضا

سلیمانی

فوق لیسانس

معماری

جابر

ملک محمودی

فوق لیسانس

تربیت بدنی

صابر

زارعی

فوق لیسانس

ریاضی کاربردی

دانیال

نعمتی

فوق لیسانس

مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه