انقلاب ما، انفجار نور

فجر انقلاب ، دمیدن خورشید استقلال و آزادی است . امام خمینی(ره)

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن:  01134661060-62    01134660989    ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه