کارت ورود به جلسه امتحانات

قابل توجه کلیه دانشجویان :

دانشجویان گرامی برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات به آقای عسگری امور مالی موسسه مراجعه نمایند. ضمنا برای دریافت کارت ورود به جلسه نیاز به تسویه مالی می باشد .

 

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه