حذف درس

مهم

توجه                  توجه

به اطلاع كليه دانشجويان ميرساند

حضوردر كلاسهاي درس حتماً الزامی می باشد

 زيرا 3 جلسه غيبت براي دانشجوياني كه تا كنون در كلاس شركت ننموده اند، به منزله حذف آن درس می باشد.

تذکر1 :آموزش هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف دانشجویان بر عهده نمی گیرد .

تذکر 2: در صورت عدم حضور در کلاس به خانواده ها اطلاع داده می شود .

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه