انقلاب ما، انفجار نور

  • پرینت

فجر انقلاب ، دمیدن خورشید استقلال و آزادی است . امام خمینی(ره)