دکتر محمد جواد امیرخانلو

  • پرینت

مدیر گروه برق - کامپیوتر .

نام: محمد جواد

نام خانوادگي: امیرخانلو

آخرين مدرك تحصیلي: دانشجوی دکتری-برق

تاريخ مديريت : مهر ماه 1391تا كنون